《梁王春宴》拼音标注

liáng wáng chūn yàn
bì cǎo chūn guāng hé,
qīng yún yǔ wèi tún。
hé fēng shēng zhàng diàn,
chí rì zhuǎn yuán mén。
lè huǎn xīn shēng zòu,
gē cháng yǐ hé xuān。
wēi yín dòng gāo xīng,
wèi shù hàn liáng yuán。

Processed in 0.368870 Second , 204 querys.