wàng xiāng gē jì lú shū zhāi
tiān mò mò xī yè máng máng,
cǎo xiāo sà xī jīn fēng liáng。
bái rì dàn xī wù cǎn,
shā qì lěng xī yún huáng。
yǒu rén xī dú lì ér chóu chàng bēi gē xī,
nán wàng ér sī xiāng。
sù gū hóng zhī yǐng miè xī shū bù dé ér yuǎn jì,
liáng tù zǒu zhī fú mǎng xī nà sī chí chěng ér fā kuáng。
shàng tuó chē yú bàn pō,
miǎo yǎ yà zhī yú xiǎng。
rèn hán lú zhī jī diǎn xī,
fú chūi cuàn zhī yān cāng。
tiān jiāng hán xī gǎn wù biàn,
sùi yù mù xī dān yī cháng。
sān zài bù yù xī lí shòu zhí zhī chén gòu,
bìn gēn diǎn xuě xī luàn fēi péng zhī qīu shuāng。
xīn yī qù xī wàn yú lǐ,
wàng bù jí xī yún fēi yáng。
huái qiān zài zhī xiàng shàng xī rén yǐ yún yuǎn,
líu wàn gǔ zhī yí hèn xī mián mián jǐu cháng。
gāo tái huāng xī āi lǐ líng,
jié máo luò xī gǎn sū láng。
cài yǎn bēi fèn xī ér hū mǔ ér shī shēng,
gōng zhǔ bēi gē xī yuàn wèi hú ér xuān xiáng。
bǐ zhàng fū nv̌ zǐ zhī bù tóng xī qí qíng kuàng zé yī ěr,
jīn wǒ zhī niàn xī xī shúi hòu wǒ ér bēi shāng。

Processed in 0.412818 Second , 204 querys.