sì gē xíng qí yī
yǒu fù yǒu fù xī cūn jū,
cāng yán bái fā qī chǐ qū。
zùi shí gāo gē lè shū kuàng,
jiā wú dàn shí cháng yàn rú。
dōng lín xī shè yāo jí qù,
bù fù wǎn jǐng bēi sāng yú。
yǒu ér líu luò zài tiān mò,
wèi dé gūi yǐn tóng qiáo yú。
wū hū yī gē xī zhòng cháng tàn,
yáo wàng jiā shū jì húi yàn。

Processed in 0.386058 Second , 204 querys.