dú guàn fū chuán chéng fù chū ān xué shì
táng táng guàn jiāng jūn,
fēi yǔ hóu zhě chóu。
tǐng shēn rù wú lěi,
fā fèn bào fù chóu。
shēng míng zhèn zhāo yě,
yì qì líng dǒu níu。
hóng máo shì gùi qī,
jiā jìng pín jiàn líu。
jí qí qù guān rì,
zhǐ jié wèi qí hóu。
wǔ ān yuē wú xìn,
shì qǐ nù suǒ yóu。
kuàng yú xíng jǐu jiān,
yī yǔ zhé bù tóu。
sùi nǎi zhì qí huò,
wèi qí gān yǔ móu。
zhāo chén liǎng kě zòu,
tài hòu yú ròu yōu。
shàng shū jìng bù biàn,
qì shì wèi chéng xīu。
dì xià wèi gǔi xióng,
nù mù jí fù chóu。
wǔ ān zú yǐ yǐ,
yī sǐ jù huāng qīu。
sūi yún míng mò shì,
yì shì zhāo tíng xīu。

Processed in 0.299904 Second , 204 querys.