xú zhōu dú huáng lóu bēi
huáng lóu hūi jìn yú,
jī zhì dōng mén wài。
xióng bēi kè shí fù,
liè huǒ shāo bù huài。
měi zāi cí hàn rén,
guāng yàn hǎo wén cǎi。
shì jiān liǎng qí jué,
hē hù yǒu shén zài。
fēng líu shàng kě xiǎng,
shān chuān jiàn yīng mài。
qīng hé tōng miǎo máng,
huáng hé jí líu hùi。
dī fáng tài shǒu gōng,
yī lì qù mín hài。
zhòng chéng bù jū rù,
zhì jīn gǎn yí ài。
wǒ lái lì xié yáng,
yī dú yī zài bài。
qǐ mù xián dì xiōng,
qīng guāng zhào qiān zài。

Processed in 0.371717 Second , 204 querys.