sòng qín yǔ yán zǐ jìng chéng zhǐ
wǒ cóng xī chúi lái,
zhǐ xié shū yǔ qín。
shū yǐ yuè gǔ dào,
qín jiāng húi gǔ xīn。
shúi wèi jīn zhī rén,
liáo luò wú zhī yīn。
xiān shēng yī xiè hòu,
lěi lěi kāi xiōng jīn。
kǎi rán zhì qì hé,
qǐ wǒ jí jié yín。
qǐng jūn dàn wén wáng,
zhōu yǎ shàng kě xún。
xiān lǐ xìng tán cāo,
lǔ fēng yóu suǒ qīn。
mò diào chū sāi qū,
yóu zǐ bēi nán jìn。
jūn gūi yì hé zèng,
suǒ kùi wú yáo lín。
jǔ qín yǐ sòng jūn,
liáo bǐ shuāng nán jīn。

Processed in 0.384460 Second , 204 querys.