yǐ chū yī shǒu tóng zhāng tài jiān fù
sān yuè chūn léi míng,
shuò fāng qǐ wàn zhí。
máng máng shā xué zhōng,
zhòng yǐ chū rú xì。
luàn zǒu ruò jīng yíng,
yǐn dùi lèi chū zhēng。
xiāng féng gòng ěr yǔ,
dé shí tóng dàn

Processed in 0.389695 Second , 204 querys.