tí jīn chéng xiàn hàn lǐ fū rén mù
yán nián gē fā hàn zhǔ huò,
yuán hé qīng chéng zài qīng guó。
wèi yán měi rén jué zī sè,
kuàng dài bù yù nán zài dé。
yáo tái jīn wū líu chūn fēng,
fū rén chuò yuē zhēn tiān róng。
děng xián chéng ēn mèi yī xiào,
lìu gōng shuò fú huā yán hóng。
chǒng shēn tǐ ruò hū qǐn jí,
bù yuàn jūn wáng gù shuāi zhí。
ér jiāng yǒu tuō jí míng mù,
sǐ bié nà zhī hèn wú jí。
yù xiāo shēng duàn zhī hé xǔ,
luò rì bēi fēng chóu wàn gǔ。
yī cóng xiāng gǔ zàng jīn chéng,
fāng cǎo qīng lián mào líng tǔ。

Processed in 0.349309 Second , 204 querys.