tuó tuó chú yī shǒu jì wú chéng jì
tuó tuó chú shēng lái,
yǐ gāo sān chǐ yú。
áng tóu biàn jué qì mào shū,
xué gùi yǒu lǐ duān zhuāng rú。
zhǔ rén niàn yòu hán pò fū,
fù yǐ jǐn tǎn huā mó hú。
mǔ bù yì bù qū yì qū,
yī dàn bǎi lǐ lì bù tú。
yǒu shí tiào liáng wǎn jùn jū,
chǐ fū níu hòu chī qián lv́。
shā quán zú yǐn cǎo mǎn xū,
ròu fēng yì sǒng shēn kúi wú,
kàn ěr fù zhòng xíng tiān qú。

Processed in 0.383066 Second , 204 querys.