《徐浩然任西京经历考满回京访子于城西寓舍赋此以寄》

xú hào rán rèn xī jīng jīng lì kǎo mǎn húi jīng fǎng zǐ yú chéng xī yù shè fù cǐ yǐ jì
yàn shān féng jìu yǒu,
xǐ yù wǔ pó suō。
qū zhǐ sān nián bié,
lùn xīn bàn yè guò。
chē qīng hán mǎ jiàn,
náng sè jiàn shū duō。
què wèn xī jīng dì,
mín fēng jìn ruò hé。

Processed in 0.406380 Second , 204 querys.