sòng xú líu cūn zhī shàng ráo jiào shòu
shèng zhāo fāng xuǎn shì,
bǔ zhì jǔ hóng gāng。
cǐ dào zhòng zhāo zhuó,
wéi gōng miào zuǒ zhāng。
yàn tái qīu yuè bái,
gé shǔi xiǎo fēng liáng。
tóng shì jiāng nán kè,
lí qíng yì cǎn shāng。

Processed in 0.389082 Second , 204 querys.