《悲猎兔》拼音标注

bēi liè tù
qiǎn cǎo wò cái wěn,
é liáng liè qí míng。
chén mí sān xué shī,
diàn guò jī pō píng。
jié jí fēi yīng jué,
láng qiāng zǒu quǎn zhēng。
yuè zhōng nà dé lù,
dǎo yào qǐ cháng shēng。

Processed in 0.387904 Second , 204 querys.