《扈跸作》拼音标注

hù bì zuò
dān zhào xiāng chuán zǐ jìn ní,
jǐu zhòng tái diàn xiǎo yún dī。
bì táo lù zhòng chū yīng yǔ,
qīng cǎo fēng wēi qù mǎ sī。
jiàn pèi yuán yī xīn rì yuè,
jīng qí guàn shì jìu shān xī。
yě rén hù cóng cán wú bǔ,
kōng luò shī míng zài lǒng xī。

Processed in 0.532302 Second , 204 querys.