《铁柱宫》拼音标注

tiě zhù gōng
dà yě fēi hóng yì gǔi bīng,
nán chāng xióng zhèn dé qīng níng。
dì shén sù hù tiān fēng jìng,
tiě qì yáo fú jiāng shǔi xīng。
tóng zhù shí gāo kōng yǒu xìn,
jīn pán lù lěng jìng wú líng。
huán zhī xǔ lìng shén gōng yì,
zhí dùi xī shān wàn gǔ qīng。

Processed in 0.374152 Second , 204 querys.