《仙岩》拼音标注

xiān yán
sà sà sōng fēng chūi bìn máo,
xī líu xǐ ěr yuǎn chén láo。
qī qiān yú hè chūn gūi wǎn,
èr shí sì yán qīu zhèng gāo。
lù dī gùi xiāng fú jǐu zhǎn,
shān zhēng yún qì rùn shī páo。
biǎn zhōu bàn shì chéng chá kè,
yín zhèn léi shēng hàn hǎi tāo。

Processed in 0.344519 Second , 204 querys.