“炬列千红”这段文字出自哪里?

上一句:根荄玉井

“炬列千红”出自宋代诗人李曾伯的诗句: 《水龙吟·此花迥绝他花》

下一句:盖擎万绿

shǔi lóng yín · cǐ huā jiǒng jué tā huā
cǐ huā jiǒng jué tā huā,
xiāng zhōng bù jiǎn wú zhōng shèng。
yí cóng tài huá,
fēn lái yuè lù,
gēn gāi yù jǐng。
jù liè qiān hóng,
gài qíng wàn lv̀,
zhī chéng yún jǐn。
xiàng hú tiān qīng shǔ,
fēng shū lù xǐ,
chén bù rǎn 、 xiāng chéng zhèn。
hǎo sì yī fān yǔ guò,
sì qīng huán 、 wǎn lín zhuāng jìng。
ā huán yù bà,
zhū héng cùi luàn,
fāng jī yóu rùn。
zài yuè tóng yóu,
gé huā gòng yǔ,
jǐu biān qīng xīng。
wèn lìu láng 、 níng zhù duō shí,
gōng bù yǐn 、 sú jī shén 。

李曾伯

李曾伯(1198年-1268年),字长孺,号可斋。原籍覃怀(今河南沁阳附近),南渡后寓居嘉兴(今浙江嘉兴)。南宋中晚期名臣、词人,太宰李邦彦之后。其词喜用慷慨悲壮之调,抒发忧时感世之情,自称“愿学稼轩翁(辛弃疾)”《四库提要》称其“才气纵横,颇不入格,要亦戛戛异人,不屑拾慧牙后”。有《可斋杂稿》等传世。

Processed in 0.199476 Second , 228 querys.