“非是父不生是子”这段文字出自哪里?

上一句:读其诗可知其人

“非是父不生是子”出自宋代诗人李曾伯的诗句: 《跋曾玉堂训子十诗》

下一句:书绅我亦且服膺

bá céng yù táng xùn zǐ shí shī
yù táng yì fāng xùn shí zì,
yǎn ér lìu bǎi shí lìu yán。
yī mén wēng jì zì shī yǒu,
jǐn shí xué wèn zhī gēn yuán。
bǐ yuán yí shū jiè dūn yán,
jì chǎng yǐ yì míng chén hún。
zhēng rú cǐ zuò zhǐ zāi wèi,
zú shǐ wén zhě tūi ér zūn。
sūi rán bǐng shàn yǒu zhī yì,
shì jiào zhī zhōng gǔ jiē ěr。
dú qí shī kě zhī qí rén,
fēi shì fù bù shēng shì zǐ。
shū shēn wǒ yì qiě fú yīng,
guò tíng fū qǐ fú yóu lǐ。
hóng píng jiào zōu shì lì tú,
dé bù wèi zhī wàng fēng kùi 。

李曾伯

李曾伯(1198年-1268年),字长孺,号可斋。原籍覃怀(今河南沁阳附近),南渡后寓居嘉兴(今浙江嘉兴)。南宋中晚期名臣、词人,太宰李邦彦之后。其词喜用慷慨悲壮之调,抒发忧时感世之情,自称“愿学稼轩翁(辛弃疾)”《四库提要》称其“才气纵横,颇不入格,要亦戛戛异人,不屑拾慧牙后”。有《可斋杂稿》等传世。

Processed in 0.166024 Second , 228 querys.