“甘受作诗苦”这段文字出自哪里?

上一句:屏伊世累

“甘受作诗苦”出自宋代诗人李曾伯的诗句: 《摸鱼儿 其二 壬子初度》

下一句:对垂弧、引觞一笑

mō yú ér qí èr rén zǐ chū dù
dùi chúi hú 、 yǐn shāng yī xiào,
qī liáng bó fēn tiān qì。
dīng nián chí wù gōng dāo hòu,
bào guó gū zhōng zì xǔ。
kān tàn chù。
jīn lǎo yǐ,
qiáng yán yóu zhǒng hán dān bù。
ān néng yuǎn jǔ。
mán mù sòng zhēng hóng,
mèng láo hú dié,
wú jì biàn gūi qù。
qīng xián lù,
jìu shuō tiān gōng jìn yú。
hé shí sōng jú cūn shù。
shēng fēi yàn hàn yuān jiān xiāng,
qǐ shì gū léng yuān lù。
shōu shí qǔ。
xīu zhí sì 、 wén yuān dìng yuǎn kōng huái tǔ。
ā róng kě yǔ。
dài qǐ dé shēn huán,
píng yī shì lèi,
gān shòu zuò shī kǔ。

李曾伯

李曾伯(1198年-1268年),字长孺,号可斋。原籍覃怀(今河南沁阳附近),南渡后寓居嘉兴(今浙江嘉兴)。南宋中晚期名臣、词人,太宰李邦彦之后。其词喜用慷慨悲壮之调,抒发忧时感世之情,自称“愿学稼轩翁(辛弃疾)”《四库提要》称其“才气纵横,颇不入格,要亦戛戛异人,不屑拾慧牙后”。有《可斋杂稿》等传世。

Processed in 0.144175 Second , 228 querys.