“能几日、海棠开了”这段文字出自哪里?

上一句:才过新正

“能几日、海棠开了”出自宋代诗人李曾伯的诗句: 《满江红 其将 乙卯咏海棠》

下一句:将谓是、睡犹未足

mǎn jiāng hóng qí jiāng yǐ mǎo yǒng hǎi táng
cái guò xīn zhèng,
néng jī rì 、 hǎi táng kāi le。
jiāng wèi shì 、 shùi yóu wèi zú,
yān rán hé xiào。
jiāng piàn yīn hóng xīn jǐn yáng,
tiān jī zhī fèi chūn duō shǎo。
gèng fāng qī 、 bù dài yàn huáng hūn,
yīng qīng xiǎo。
huā jìu shuō,
nán chāng hǎo。
huā yí zhān,
dōng fēng zǎo。
xiǎng xiāng fēi dì jìn,
róng hé piān qiǎo。
jiā jù líu chuán qiān gǔ zài,
shí hú bù jiàn pō wēng lǎo。
qiàn hé rén 、 jì yì bào jiā shān,
jiào zhī dào。

李曾伯

李曾伯(1198年-1268年),字长孺,号可斋。原籍覃怀(今河南沁阳附近),南渡后寓居嘉兴(今浙江嘉兴)。南宋中晚期名臣、词人,太宰李邦彦之后。其词喜用慷慨悲壮之调,抒发忧时感世之情,自称“愿学稼轩翁(辛弃疾)”《四库提要》称其“才气纵横,颇不入格,要亦戛戛异人,不屑拾慧牙后”。有《可斋杂稿》等传世。

Processed in 0.185853 Second , 228 querys.