“雪满群山”这段文字出自哪里?

上一句:冰塞长河

“雪满群山”出自南北朝诗人鲍照的诗句: 《舞鹤赋》

下一句:既而氛昏夜歇

"雪满群山" 诗句出自南北朝诗人鲍照《舞鹤赋》

散幽经以验物伟胎化之仙禽
钟浮旷之藻质抱清迥之明心
指蓬壶而翻翰望昆阆而扬音
澘日域以回骛穷天步而高寻
践神区其既远积灵祀而方多
精含丹而星曜顶凝紫而烟华
引员吭之纤婉顿修趾之洪姱
叠霜毛而弄影振玉羽而临霞
朝戏于芝田夕饮乎瑶池
厌江海而游泽掩云罗而见羁
去帝乡之岑寂归人寰之喧卑
岁峥嵘而愁暮心惆怅而哀离
于是穷阴杀节急景凋年
骫沙振野箕风动天
严严苦雾皎皎悲泉
冰塞长河雪满群山
既而氛昏夜歇景物澄廓
星翻汉回晓月将落
感寒鸡之早晨怜霜雁之违漠
临惊风之萧条对流光之照灼
唳清响于丹墀舞飞容于金阁
始连轩以凤跄终宛转而龙跃
踯躅徘徊振迅腾摧
惊身蓬集矫翅雪飞
离纲别赴合绪相依
将兴中止若往而归
飒沓矜顾迁延迟暮
逸翮后尘翱翥先路
指会规翔临岐矩步
态有遗妍貌无停趣
奔机逗节角睐分形
长扬缓骛并翼连声
轻迹凌乱浮影交横
众变繁姿参差洊密
烟交雾凝若无毛质
风去雨还不可谈悉
既散魂而荡目迷不知其所之
忽星离而云罢整神容而自持
仰天居之崇绝更惆怅以惊思
当是时也燕姬色沮巴童心耻
巾拂两停丸剑双止
虽邯郸其敢伦岂阳阿之能拟
入卫国而乘轩出吴都而倾市
守驯养于千龄结长悲于万里

《舞鹤赋》 拼音标注

wǔ hè fù
sàn yōu jīng yǐ yàn wù,
wěi tāi huà zhī xiān qín。
zhōng fú kuàng zhī zǎo zhí,
bào qīng jiǒng zhī míng xīn。
zhǐ péng hú ér fān hàn,
wàng kūn lǎng ér yáng yīn。
shān rì yù yǐ húi wù,
qióng tiān bù ér gāo xún。
jiàn shén qū qí jì yuǎn,
jī líng sì ér fāng duō。
jīng hán dān ér xīng yào,
dǐng níng zǐ ér yān huá。
yǐn yuán háng zhī xiān wǎn,
dùn xīu zhǐ zhī hóng kuā。
dié shuāng máo ér nòng yǐng,
zhèn yù yǔ ér lín xiá。
zhāo xì yú zhī tián,
xī yǐn hū yáo chí。
yàn jiāng hǎi ér yóu zé,
yǎn yún luō ér jiàn jī。
qù dì xiāng zhī cén jì,
gūi rén huán zhī xuān bēi。
sùi zhēng róng ér chóu mù,
xīn chóu chàng ér āi lí。
yú shì qióng yīn shā jié,
jí jǐng diāo nián。
wěi shā zhèn yě,
jī fēng dòng tiān。
yán yán kǔ wù,
jiǎo jiǎo bēi quán。
bīng sāi cháng hé,
xuě mǎn qún shān。
jì ér fēn hūn yè xiē,
jǐng wù chéng kuò。
xīng fān hàn húi,
xiǎo yuè jiāng luò。
gǎn hán jī zhī zǎo chén,
lián shuāng yàn zhī wéi mò。
lín liáng fēng zhī xiāo tiáo,
dùi líu guāng zhī zhào zhuó。
lì qīng xiǎng yú dān chí,
wǔ fēi róng yú jīn gé。
shǐ lián xuān yǐ fèng qiāng,
zhōng wǎn zhuǎn ér lóng yuè。
zhí zhú pái huái,
zhèn xùn téng cūi。
liáng shēn péng jí,
jiǎo chì xuě fēi。
lí gāng bié fù,
hé xù xiāng yī。
jiāng xīng zhōng zhǐ,
ruò wǎng ér gūi。
sà tà jīn gù,
qiān yán chí mù。
yì hé hòu chén,
áo zhù xiān lù。
zhǐ hùi gūi xiáng,
lín qí jǔ bù。
tài yǒu yí yán,
mào wú tíng qù。
bēn jī dòu jié,
jiǎo lài fēn xíng。
cháng yáng huǎn wù,
bìng yì lián shēng。
qīng jī líng luàn,
fú yǐng jiāo héng。
zhòng biàn fán zī,
cān chà jiàn mì。
yān jiāo wù níng,
ruò wú máo zhí。
fēng qù yǔ huán,
bù kě tán xī。
jì sàn hún ér dàng mù,
mí bù zhī qí suǒ zhī。
hū xīng lí ér yún bà,
zhěng shén róng ér zì chí。
yǎng tiān jū zhī chóng jué,
gèng chóu chàng yǐ liáng sī。
dāng shì shí yě,
yàn jī sè jū,
bā tóng xīn chǐ。
jīn fú liǎng tíng,
wán jiàn shuāng zhǐ。
sūi hán dān qí gǎn lún,
qǐ yáng ā zhī néng nǐ。
rù wèi guó ér chéng xuān,
chū wú dū ér qīng shì。
shǒu xún yǎng yú qiān líng,
jié cháng bēi yú wàn lǐ。

《舞鹤赋》 作者简介

鲍照

鲍照(约415年~466年)南朝宋文学家,与颜延之、谢灵运合称“元嘉三大家”。字明远,汉族,祖籍东海(治所在今山东郯城西南,辖区包括今江苏涟水,久居建康(今南京)。家世贫贱,临海王刘子顼镇荆州时,任前军参军。刘子顼作乱,照为乱兵所杀。他长于乐府诗,其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。有《鲍参军集》。

Processed in 0.255300 Second , 228 querys.