“去乡三十载”这段文字出自哪里?

上一句:负剑远行游

“去乡三十载”出自南北朝诗人鲍照的诗句: 《代结客少年场行》

下一句:复得还旧丘

鲍照写关于现实的诗句
鲍照写关于抒怀的诗句
鲍照写关于愤懑的诗句

dài jié kè shǎo nián cháng xíng
cōng mǎ jīn luò tóu,
jǐn dài pèi wú gōu。
shī yì bēi jǐu jiān,
bái rèn qǐ xiāng chóu。
zhūi bīng yī dàn zhì,
fù jiàn yuǎn xíng yóu。
qù xiāng sān shí zài,
fù dé huán jìu qīu。
shēng gāo lín sì guān,
biǎo lǐ wàng huáng zhōu。
jǐu qú píng ruò shǔi,
shuāng què sì yún fú。
fú gōng luō jiāng xiāng,
jiā dào liè wáng hóu。
rì zhōng shì zhāo mǎn,
chē mǎ ruò chuān líu。
jí zhōng chén dǐng shí,
fāng jià zì xiāng qíu。
jīn wǒ dú hé wèi,
kǎn lǎn huái bǎi yōu ?

鲍照

鲍照(约415年~466年)南朝宋文学家,与颜延之、谢灵运合称“元嘉三大家”。字明远,汉族,祖籍东海(治所在今山东郯城西南,辖区包括今江苏涟水,久居建康(今南京)。家世贫贱,临海王刘子顼镇荆州时,任前军参军。刘子顼作乱,照为乱兵所杀。他长于乐府诗,其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。有《鲍参军集》。

Processed in 0.268974 Second , 378 querys.