“穷老还入门”这段文字出自哪里?

上一句:少壮辞家去

“穷老还入门”出自南北朝诗人鲍照的诗句: 《代东武吟》

下一句:腰镰刈葵藿

鲍照写关于写人的诗句
鲍照写关于人生的诗句
鲍照写关于抒情的诗句
鲍照写关于讽刺的诗句

dài dōng wǔ yín
zhǔ rén qiě wù xuān,
jiàn zǐ gē yī yán。
pū běn hán xiāng shì,
chū shēn méng hàn ēn。
shǐ súi zhāng xiào wèi,
zhào mù dào hé yuán。
hòu zhú lǐ qīng chē,
zhūi lǔ chū sāi yuán。
mì tú gèn wàn lǐ,
níng sùi yóu qī bēn。
jī lì jǐn ān jiǎ,
xīn sī lì liáng wēn。
jiāng jūn jì xià shì,
bù qū yì hǎn cún。
shí shì yī zhāo yì,
gū jī shúi fù lùn。
shǎo zhuàng cí jiā qù,
qióng lǎo huán rù mén。
yāo lián yì kúi huò,
yǐ zhàng mù jī tún。
xī rú gōu shàng yīng,
jīn sì jiàn zhōng yuán。
tú jié qiān zài hèn,
kōng fù bǎi nián yuàn。
qì xí sī jūn wò,
pí mǎ liàn jūn xuān。
yuàn chúi jìn zhǔ hùi,
bù kùi tián zǐ hún 。

鲍照

鲍照(约415年~466年)南朝宋文学家,与颜延之、谢灵运合称“元嘉三大家”。字明远,汉族,祖籍东海(治所在今山东郯城西南,辖区包括今江苏涟水,久居建康(今南京)。家世贫贱,临海王刘子顼镇荆州时,任前军参军。刘子顼作乱,照为乱兵所杀。他长于乐府诗,其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。有《鲍参军集》。

Processed in 0.365588 Second , 428 querys.