《桃根接梅》拼音标注

táo gēn jiē méi
wèi jiàn dōng fēng zhù xiǎo táo,
xiān kàn bèi lěi zhàn hóng jiāo。
zhǒng cóng wáng mǔ lái shí dù,
hún xiàng luō fú mèng lǐ zhāo。
miào duó tiān xiāng húi zào huà,
qiǎo jiāng xuě sè bǔ jiāo rǎo。
yī shēng tiě dí chūn gūi yě,
húi shǒu qín yuán dào lù yáo。

Processed in 0.436102 Second , 168 querys.