《祁州道上》拼音标注

qí zhōu dào shàng
yú lǐu qīng yīn fù jǐng chuáng,
nán fēng wǔ yuè jiào tiáo táng。
wǒ xíng zhēn wèi cūn nóng xǐ,
lv̀ shù zhōng jiān mài jǐn huáng。

Processed in 0.162730 Second , 178 querys.