《游苍山道院》拼音标注

yóu cāng shān dào yuàn
sōng gùi cāng cāng zā dào biān,
lín guāng yáo dàng fú qíng chuān。
táo huā líu shǔi rén jiān shì,
shí shì dān xiá dòng fǔ tiān。
yī tà qīng fēng shēng zhú rùn,
bàn yán shū yǔ rù chá yān。
shī rén wǎng wǎng yú yín yǒng,
jiān tī cāng tái kàn shí juān。

Processed in 0.202429 Second , 204 querys.