xià rì yōu jū xiào jiàn chú tǐ chéng yǒu rén
jiàn xī lì sù yá,
zhōng shān qiān rì chún。
chú yōu yǔ pò shùi,
èr wù kě cè xūn。
mǎn táng fēng yuè jiā,
zú wèi xián sàn rén。
píng hú shēn qiě lv̀,
kuàng nǎi qīng wú chén。
dìng méng dé gāo yǒu,
gòng shǒu jì mò bīn。
zhí lǐ sūi yǎ dào,
jū jū chéng kǔ xīn。
pò mào yǔ duǎn yī,
qiě yòng wán wú shēn。
wēi jī xiàn fù gùi,
bù rú ān jiàn pín。
chéng yú yì hé yǒu,
bào pò jiē tiān zhēn。
shōu liàn gùi shēn mì,
yòng shè súi qù shēn。
kāi lián dùi qīng shān,
zhāo xī yān guāng xīn。
bì xī guān qí shēng,
jiē huáng lv̀ chū yún。

Processed in 0.217217 Second , 204 querys.