《赠周山长》拼音标注

zèng zhōu shān cháng
sùi mù yóu xíng yì,
fēng shuāng xí yūn páo。
xìng wú xián jǐu bó,
liáo ěr zhù shī háo。
shì shì jiē qián dìng,
rén shēng mán zì láo。
gōng míng rú kě qǔ,
duān hé fù ér cáo。

Processed in 0.245965 Second , 204 querys.