tí sōng yáng xiàng shì rùi zhī shī juàn
hé qì zhì xiáng rùi,
zài cǎo wéi líng zhī。
zào huà zhī suǒ zhōng,
rén lì jù kě wèi。
sōng yáng yǒu yǐn zhě,
jié lú mǎ hú méi。
dé rùn rì yǐ guǎng,
kū xǐu shēng shén qí。
sān xìu tóng yīng huá,
wǔ sè yào lù lí。
juàn zī shēng yì shēn,
jiàn zhě dàn jiē zī。
wéi xī shāng yán wēng,
cǎi zhī yǐ liáo jī。
yí ěr sūn yǔ zǐ,
shí dé wú xīu qī。
sōng shān cùi mián miǎo,
sōng shǔi qīng wēi yǐ。
líu fāng jì qiān zài,
yǒng yán zhù shēng shī。

Processed in 0.218505 Second , 204 querys.