《出■》拼音标注

chū ■
duān jū jǐu wú liáo,
chū guō dùn qīng mù。
yān guāng dòng xū lǐ,
rì yǐng sàn lín lù。
huó shǔi míng qiǎn shā,
shū huā bàng xīu zhú。
dì shèng rú táo yuán,
hé bì yǐn shān gǔ。

Processed in 0.190344 Second , 204 querys.