sòng yì ān dào wǎng jīn líng
yì hóu lái guā cāng,
shuò xuě shàng líu dòng。
chūn yáng yī yǐ fū,
shēng wù xīn shāo zhòng。
pì shū fù chǒng zhāo,
jí qǐ zǒu biān kòng。
jiāng shān lì jīn líng,
kuò shì tiān yǔ kōng。
wǒ cán dùn lín zōu,
dào yuǎn zǔ yíng sòng。
jì qíng liáo fù shī,
yǔ zhuó bù kě sòng。
qī jūn zài dān xiāo,
zhù tīng qīng fēng sòng。
wén yùn shí fāng xīng,
jí zī wèi dà yòng。

Processed in 0.179484 Second , 204 querys.