cì yùn yè wén fàn xùn dǎo zá yǒng bā shǒu qí lìu yóu dōng yán
gāo yán shǔ yǔ jì,
chén guāng xuàn chū yáng。
kè zǐ shì dēng lǎn,
mén luó zhì céng gāng。
jué bì yǐ gū qiào,
lǎo shù yù qīng cāng。
wēi rán dǐng sēng lú,
jīn xiàng míng mǎn táng。
xiān biāo dù wēi gé,
bǎo chuáng dòng míng dāng。
yǎng shì tiān yǔ kuān,
shèng jìng hé qīng liáng。
wēi yǒu liáng shì cí,
qí rén jǐu yǐ wáng。
céng jīng yù qiáng kòu,
lv̀ bīng cǐ qián cáng。
shì wǎng míng zé líu,
xīng huái duō kǎi kāng。
zhì jīn rén bì luàn,
gù shǒu quán yī fāng。
wǒ jiā yán zhī zōu,
yī qī xìng ān kāng。
yuē zǐ dāng zài yóu,
fēi pèi gāo jié háng。

Processed in 0.143162 Second , 204 querys.