chéng lì shǔi wú míng fǔ
míng tíng zhòng shǒu lìng,
mào zǎi chū xuǎn lún。
gōng jiā shì zān fú,
jiē zhǒng jiē liáng xún。
lì yì sūi kuàng pì,
fēng sú shāo pò chún。
zì gōng xià chē lái,
xī bǐ diāo zhài mín。
bǐng gōng shǒu lián jié,
fū zhèng cóng kuān rén。
juàn cǐ chúi lǎo nián,
huò dǔ huà sè xīn。
xī xī bǎi lǐ nèi,
wù xiàng jù hán chūn。
xíng kàn zhèng zhì lǐ,
fēi xì dēng yào jīn。

Processed in 0.210225 Second , 204 querys.