bì luàn xī jiàn hé cài bó yù jiàn bié yùn
xié jiā táo luàn shì,
dēng jūn chuān shàng lóu。
zì fēi sù xī xīn,
hé kěn wèi wǒ móu。
kāi xuān nà yuǎn shān,
zhǎn xí lín qīng líu。
shí yóu gǔ xiān yán,
pǒ yì ruǎn yǔ líu。
shì lù shàng fēng chén,
cǐ dì shū shēn yōu。
jū rán xīn yǒu tuō,
bù jué chéng chí líu。
juàn juàn zhōng bù dài,
cǐ yì shúi néng chóu。
piàn yán xiě mò jì,
gǎn dài rú shān qīu。
zī yān dòng gūi xīng,
mèng xià mài yǐ qīu。
wò shǒu wèi rěn bié,
bì yún shēng wǎn chóu。

Processed in 0.214000 Second , 204 querys.