yè zhāng bó yǔ wài shǐ
xiān shēng xī zhù jù qū shān,
qióng lóu jiàng què xiāng tōng kuān。
fēi chuáng yóu xì jǐu xiāo shàng,
xià shì chì rì rú tiào wán。
què lái píng dì xún jìu yǐn,
mó suō gǔ shí kàn yān hén。
gū yún zōng jī ǒu huán wǎng,
cǐ shēn běn zài wú huán jiān。
tiān shū yún zhuàn zhēn jué mì,
cāng jīng hán jǐng qīu máng hán。
lǎo wǒ jiāng hú juàn yóu kè,
xǐ xīn zhǐ yù tīng tán xuán。
péng lái ruò shǔi rú kě dào,
yuàn jiè lái hè súi yóu píng。

Processed in 0.171723 Second , 204 querys.