cì yùn fù wú yán shàng rén pén shí
hǎi kū yí lái yī quán shí,
fū cùn zhōng cáng shì qiān chǐ。
tiān rán huàn chū bǔ tuó gōng,
shǐ wǒ guān zhān wù kōng sè。
rùi guāng yǐn yǐn shēng wù yān,
qīng qì fēi fēi chōng jī xí。
yè lái dùi zuò mò wú yán,
shǔi yuè qīng liáng zhī zǐ bì。

Processed in 0.169769 Second , 204 querys.