zài yóu yǎ shān fēn yùn dé qīu zì
rén shēng yǔ zhòu nèi,
qǐ miè tóng fú òu。
yún hú shì xíng yì,
jú jú huái bào yōu。
jīn wǒ jí shù zǐ,
xiāo sàn zhēn guǎ chóu。
yǐ wú wài wù zhí,
ǒu wǎng chéng shèng yóu。
jiā zāi yǎ shān jìng,
cùi zhú sēn lín qíu。
fù cǐ zhǎn qīng yàn,
xīng yì liáo gēng chóu。
lín shēn niǎo què jù,
yuán kuàng hé shǔ chóu。
shí xù liáng yì mài,
bù lè jiāng yān qíu。
húi tú gèng yán lǎn,
tiān fēng dàng yī qíu。
bó mù wēi yǔ guò,
qīng hán niàng shēn qīu。

Processed in 0.138457 Second , 204 querys.