《次韵吴学录春日山中杂兴七首 其六》

cì yùn wú xué lù chūn rì shān zhōng zá xīng qī shǒu qí lìu
yī xī líu shǔi rào shān wēi,
àn cǎo qīng qīng cháng jìu gāi。
ōu niǎo bù zhī rén shì yì,
zì súi diào tǐng qù huán húi。

Processed in 0.141104 Second , 204 querys.