《过子陵滩》拼音标注

guò zǐ líng tān
cháo lái shā pǔ shēn,
lǎo jī líu bō hàn。
zhōu xíng diào tái xià,
lǎo shí zài tiān bàn。
jiāng shān lǐng wú yuè,
shù mù jì yán hàn。
dāng shí luō yīng xióng,
gāo jiàn dú shū sàn。
suǒ xìng wú zī lín,
qiān zài tóng yī dàn。
qū qū wǎng lái zhě,
jī yuè hóng tāo luàn。
qīng fēng bù kě pān,
sāo shǒu fù sān tàn。

Processed in 0.158896 Second , 204 querys.