jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí sì
yī xiào gūi lái bì shì fēn,
shān líng bù yòng lè yí wén。
bái yún běn zì wú xīn chū,
wǒ kuàng rú jīn lǎn sì yún。

Processed in 0.198240 Second , 204 querys.