jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí shí sì
mǎi dé yú jiā yī chǐ yú,
chuáng tóu jǐu shú bù xū gū。
sān bēi yǐn bà xié yáng lǐ,
xíng kàn qīng shān xìn zhàng fú。

Processed in 0.244476 Second , 204 querys.