chéng huáng jìn qīng xué shì èr shǒu qí yī
lóng méi chū wò wā,
wàn lǐ juǎn shā lì。
wèi xí hé luán míng,
zǎo kùn yán chē è。
cáo lì shǎo chú dòu,
nú lì jìng biān cè。
ǒu rán féng yī gù,
lí pìn yǒu gāo shì。

Processed in 0.130483 Second , 204 querys.