jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí shí sān
bǎi mǔ xīn chéng xī shàng yàn,
nián huāng xìng miǎn wèi jī tí。
jǔ jiā cóng cǐ wú yōu sè,
què xiào fú wēng mǐn bǒ xī。

Processed in 0.153245 Second , 204 querys.