tí xú shì pín lè tíng
rén rén mù fù gùi,
fù gùi duō wēi jī。
bù rú pín lè zhě,
zì dé dào suǒ zī。
zhuō zāi nán zhōu shì,
dàn rán yán hè zī。
jié shēn shì gāo dǎo,
xīn yǔ qiān zài qī。
chán fēng fēi bái yún,
chán xī huàn qīng yī。
shì lv̀ rì yǐ dàn,
dào wèi rì yǐ zī。
hú shāng zì chóu xiàn,
wén zì xiāng yú xī。
fàng huái shān shǔi jiān,
cǐ lè zhī zhě shúi。

Processed in 0.174942 Second , 204 querys.