《奉和刘伯温员外漫兴诗韵并自述一十五首 其三》

fèng hé líu bó wēn yuán wài màn xīng shī yùn bìng zì shù yī shí wǔ shǒu qí sān
jīng nián wèi kè zài wáng mén,
kǎi gǔ lùn jīn dào zì zūn。
yìng niàn shān zhōng pín bìng sǒu,
dú xún huáng dú zhǔ yún gēn。

Processed in 0.188178 Second , 204 querys.