《次韵叶文范训导杂咏八首 其一 留此岩避暑》

cì yùn yè wén fàn xùn dǎo zá yǒng bā shǒu qí yī líu cǐ yán bì shǔ
hé nián líu cǐ yán,
dòng hè shēn cáng yōu。
xuán yá shí zhàn xì,
fó wū jū shàng tóu。
wén jūn rì dēng lǎn,
pǒ sùi píng shēng yóu。
xiǎng dāng rù kōng cùi,
jué

Processed in 0.204644 Second , 204 querys.