jiàn bié lǐ zhòng zhèng fǔ tūi èr shǒu qí yī
guā shān jùn ér gāo,
guā shǔi qīng qiě yī。
juàn cǐ shān shǔi jùn,
mín sú yì bǎo lí。
fǔ jūn lái sī xíng,
míng qīng rú bó ní。
zuò shǐ yù sòng kōng,
qīng cǎo mǎn yuán fēi。
táng yīn yì bì fèi,
zài gē nán guó shī。

Processed in 0.196463 Second , 204 querys.