jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí shí
yī qū jìu zhái dài qīu lín,
zhān duàn xī nán shí mǔ yīn。
cháng rì zuò fēn ōu lù xí,
tǎ rán wàng wǒ yì wàng xīn。

Processed in 0.146936 Second , 204 querys.