《次韵听竹亭》拼音标注

cì yùn tīng zhú tíng
chéng xián lái zuò cǐ jūn tíng,
xiāo sǎ wéi biàn kè zǐ qíng。
mén wài huáng chén shēn méi mǎ,
shúi zhī cǐ dì zì qīu shēng。

Processed in 0.200496 Second , 204 querys.