jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí bā
yuān míng gūi yǐn chéng shū lǎn,
mán zì tí shī zé wǔ nán。
sān jìng pán huán yǒu yú lè,
gé jīn láo guǒ qì yīng zān。

Processed in 0.154627 Second , 204 querys.