jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí lìu
xī tóu nǐ jié yě wēng tíng,
gèng zhǒng xī bàng wàn zhú qīng。
bái fā yī zūn liáo zì qiǎn,
yè shēn shí kàn lǎo rén xīng。

Processed in 0.447320 Second , 204 querys.